s
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Load Now)
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    คอมพิวเตอร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 6 (Load Now)
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 (Load Nown)
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประมวลลคำ ม.1(Load Nown)
  แผนการจัดการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมภาษา C
    (Load Nown)
  แผนการจัดการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น Accress2003
    (Load Nown)
 
       
       
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาภาษาไทย (Load Nown)  
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์ (Load Nown)  
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาคณิตศาสตร์ (Load Nown)  
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาสังคมศึกษาฯ (Load Nown)  
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาสุขศึกษา (Load Nown)  
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาภาษาต่างประเทศ (Load Nown)  
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาคอมพิวเตอร์ (Load Nown)  
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาศิลปศึกษา (Load Nown)  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

ครูกาฬสินธุ์ดอทคอม

Webmaster : Koonplan_Namo@hotmail.com ,Windows Server2000
วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
Free Web Hosting