ประวัติส่วนตัว
   
 
............................
ชื่อ นายสมจิตร นามสกุล เวียงสีมา
เกิดวันที่ 3 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2522
เข้ารับราชการครู เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2548 ที่ สพท.ตราด
โรงเรียนอนุบาลวัดราษฎร์บำรุง ตำบลเกาะกูด กิ่ง อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000
ตำแหน่งเลขที่ 192 ลว.17 ตุลาคม 2548
จบการศึกษาระัดับ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2548
เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ : 3.01( ภาค กศ.ปช.)
____________________________________
   
 
   
  กก
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ศึกษาที่ โรงเรียนหนองบัวโดน อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ศึกษาที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
  โปรแกรมวิชา บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ปริญญาตรี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
  สาขาวิชาครุศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
  ภาคสมทบ กศปช.(เสาร์-อาทิตย์)
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2543 เปิดร้านสมเด็จคอมพิวเตอร์ ทะเบียนการค้าเลขที่ : อ.476
  อำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พ.ศ. 2547 เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสมเด็จเทคโนโลยีพณิชยการ (เอกชน)
  พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์/ผู้ช่วยงานปกครอง
  พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง : หัวหน้าคณะพิชยกรรม
  พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมภายนอก
พ.ศ. 2548 สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพท.ตราด ได้ลำดับที่ 11 วิชาเอกคอมพิวเตอร์
 
  d  
d    
 
     
...........มีความสามารถพิเศษในการละเล่นดนตรีพื้นบ้านของภาคอีสาน ประเภท  
แคน โปงลาง พิน ซึ่งสามาถเล่นแคนได้ดีที่สุดในจำพวกเครื่องดนตรีอีสาน ได้รับ  
การฝึกฝนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จาก ครูเซื่อม สัจจะ และอาจารย์ต๋อย  
หัวหน้าคณะหมอลำอีสาน คณะขวัญใจไทยกาฬสินธุ์ โดยเป็นสมาชิกชุมนุมดนตรี  
พื้นบ้าน ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  
..........เคยเข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะ  
เลิศอันดับที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ของกาฬสินธุ์กลุ่มที่ 8 และ 10 ร่วมกันจัดขึ้น  
   
   
ภา่พประกอบจาก http://www.somdetpit.ac.th
     
 
   
   
   

ครูกาฬสินธุ์ดอทคอม

Webmaster : Koonplan_Namo@hotmail.com ,Windows Server2000
วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
Free Web Hosting